Štatút súťaže pre materské školy 


1. Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor") 

Obchodné meno: TOP1 knihy s.r.o. Sídlo: Partizánska 10, 92701 Šaľa IČO: 51478196 DIČ: 2120719612 Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel Sro, Vložka č.41857/T, 

2. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 29.5.2024  do 12.6.2024 (vrátane). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

Účastníkom súťaže môže byť právnická osoba - materská škola, resp.zariadenie so starostlivosťou o deti do veku 10 rokov, ktorá splní podmienky do zaradenia do súťaže podľa pravidiel nižšie. 

4. Podmienky účasti v súťaži 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vyjadril svoj zámer získať knihu Olívia v bublinke odvahy, vyplnením formulára zostaveného Organizátorom súťaže. Súťažný formulár vyplní zodpovedná osoba - zriaďovateľ alebo zamestnanec daného zariadenia. Formuláre vyplnené rodičom alebo inou osobou v mene zariadenia nebudú zaradené do súťaže. 

5. Súťaže sa nemôže zúčastniť zariadenie v pracovnoprávnom vzťahu s Organizátorom súťaže.

6. Výhra 

Výhrou v súťaži je: 

50 x kniha Olívia v bublinke odvahy


7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Do 30.6.2024 bude náhodným žrebovaním vyžrebovaných 50 výhercov spomedzi VŠETKÝCH prihlásených súťažiacich , ktoré spĺňajú podmienky zaradenia do súťaže. V prípade, že sa do súťaže neprihlási min.počet 50 súťažiacich, výhru získajú všetci prihlásení v počte 1 výhra/súťažiaci. Zvyšný počet neodovzdaných výhier prepadne v prospech Organizátora. 

Výhercom bude odoslaný email s informáciou o výhre.  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na profile Organizátora na sociálnej sieti Facebook (facebook.com/Oliviavbublinke ) . Každé zariadenie má nárok na 1 výhru, a to aj v prípade, že súťažný formulár vyplní viackrát. Do žrebovania bude zaradené každé zariadenie iba 1x.

8. Spôsob odovzdania výhry 

Výhry budú odoslané  na poštovú adresu uvedenú pri vyplnení formulára, medzi 26-30.8.2024

9. Ochrana osobných údajov 

Poskytnuté osobné údaje sú spracované podľa platných predpisov a Zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia: Na výhru sa nedá nárokovať právnou cestou.

11. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí s poskytnutím požadovaných údajov (názov a adresa MŠ, meno, priezvisko, pracovná pozícia, emailová adresa zodpovednej osoby a ich spracovaním za účelom odovzdávania výhry. Organizátor sa zaväzuje zaobchádzať sa s údajmi v zmysle svojich zásad ochrany osobných údajov. Tieto zásady súťažiaci nájdu na webe Organizátora.  Svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním poskytnutých údajov môže súťažiaci kedykoľvek písomne zrušiť. 


V Šali, dňa 28.5.2024Archív štatútov predchádzajúcich súťaží


Štatút súťaže pre materské školy

Štatút súťaže o knižný balík

Štatút vianočnej súťaže

Štatút septembrovej súťaže

Štatút súťaže k MDD

Štatút februárovej súťaže

Štatút súťaže Festival knižných balíkov

Štatút veľkonočnej súťaže

Štatút narodeninovej súťaže

Štatút januárovej súťaže

Štatút letnej súťaže

Štatút júnovej súťaže

Štatút víkendovej súťaže "Vyhraj knihu pre kamoša"

Štatút súťaže počas predpredaja 2.vydania knihy

Štatút súťaže počas predpredaja knihy