Štatút vianočnej súťaže 

pre zákazníkov

(ďalej len "Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor")
  Obchodné meno: TOP1 knihy s.r.o.
  Sídlo: Partizánska 10, 92701 Šaľa
  IČO: 51478196
  DIČ: 2120719612
  Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel Sro, Vložka č.41857/T
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 0:00  5.12.2021 do 23:59  14.12.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá do 14.12.2021 dovŕši vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, resp. právnická osoba (organizácia) a odošle aj riadne zaplatí objednávku podľa pravidiel nižšie.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba v pracovnoprávnom vzťahu s Organizátorom súťaže, ani jej rodinní príslušníci.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uskutočnil (odoslal aj riadne zaplatil) objednávku aspoň 1 knihy v eshope TOP1knihy.sk, bez použitia dodatočných zľavových kódov. Objednávky musia byť odoslané najneskôr do 23:59 14.12.2021 a finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora súťaže do 16.12.2021.
 5.  Zo súťaže sú vylúčené veľkoobchodné objednávky .
 6. Výhra
  Výhrou v súťaži je háčkovaný zajko v hodnote 22 Eur.
 7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Dňa 17.12.2021 bude vyžrebovaný 1 výherca spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na profile Organizátora na sociálnej sieti Facebook (facebook.com/TOP1knihy ) . Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. 
 8. Spôsob odovzdania výhry
  Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora, na adresu účastníka súťaže zadanej pri objednávke.
 9. Ochrana osobných údajov
  Poskytnuté osobné údaje sú spracované podľa platných predpisov. Podrobne na  https://top1knihy.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 10. Záverečné ustanovenia
  Na výhru sa nedá nárokovať právnou cestou.
 11. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že sa jedná o spotrebiteľskú súťaž, ktorá je propagovaná aj na sociálnych sieťach spoločnosti Facebook, ale spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

  V Šali, dňa 5.12.2021


Archív štatútov predchádzajúcich súťaží


Štatút letnej súťaže

Štatút júnovej súťaže

Štatút víkendovej súťaže "Vyhraj knihu pre kamoša"

Štatút súťaže počas predpredaja 2.vydania knihy

Štatút súťaže počas predpredaja knihy