Štatút súťaže o žabku 

pre zákazníkov

(ďalej len "Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor") Obchodné meno: TOP1 knihy s.r.o. Sídlo: Partizánska 10, 92701 Šaľa IČO: 51478196 DIČ: 2120719612 Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel Sro, Vložka č.41857/T

2. Termín konania súťaže Súťaž sa uskutoční v období od 0:00 3.11.2023 (piatok) do 23:59 5.11.2023 (nedeľa). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá do 5.11.2023 dovŕši vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, resp. právnická osoba (organizácia) a odošle aj riadne zaplatí objednávku podľa pravidiel nižšie. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba v pracovnoprávnom vzťahu s Organizátorom súťaže, ani jej rodinní príslušníci.

4. Podmienky účasti v súťaži Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uskutočnil (odoslal aj riadne zaplatil) objednávku aspoň 1 knihy alebo knižného balíka v eshope TOP1knihy.sk/Zdrave-Sebevedomi.cz/BatorGyerek.com/StavbaZivota.cz, bez použitia dodatočných zľavových kódov. Objednávky musia byť odoslané najneskôr do 23:59 5.11.2023 a finančné prostriedky pripísané na účet Organizátora súťaže do 7.11.2023. (úspešné platby kartou sa do súťaže zaraďujú automaticky)

5. Zo súťaže nie sú vylúčené veľkoobchodné objednávky.

6. Výhra 

Výhrou v súťaži je: 

1.cena: Plyšová žabka s potlačou


7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Do 11.11.2023 bude vyžrebovaný výherca spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním. Do žrebovania budú zaradené všetky riadne zaplatené objednávky od 0:00 3.11.2023 do 23:59 5.11.2023.  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na profile Organizátora na sociálnej sieti Facebook (facebook.com/TOP1knihy ) .

8. Spôsob odovzdania výhry 

Výhra bude zaslaná výhercovi na náklady Organizátora, na adresu účastníka súťaže zadanej pri objednávke.

9. Ochrana osobných údajov 

Poskytnuté osobné údaje sú spracované podľa platných predpisov. Podrobne na https://top1knihy.sk/ochrana-osobnych-udajov/

10. Záverečné ustanovenia: Na výhru sa nedá nárokovať právnou cestou.

11. Pre zdieľanie na sociálnej sieti Facebook: Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že sa jedná o spotrebiteľskú súťaž, ktorá je propagovaná aj na sociálnych sieťach spoločnosti Facebook, ale spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

V Šali, dňa 2.11.2023.


Archív štatútov predchádzajúcich súťaží


Štatút septembrovej súťaže

Štatút súťaže k MDD

Štatút februárovej súťaže

Štatút súťaže Festival knižných balíkov

Štatút veľkonočnej súťaže

Štatút narodeninovej súťaže

Štatút januárovej súťaže

Štatút letnej súťaže

Štatút júnovej súťaže

Štatút víkendovej súťaže "Vyhraj knihu pre kamoša"

Štatút súťaže počas predpredaja 2.vydania knihy

Štatút súťaže počas predpredaja knihy