Štatút súťaže o knižný balík

(ďalej len "Štatút")

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len "Organizátor") Obchodné meno: TOP1 knihy s.r.o. Sídlo: Partizánska 10, 92701 Šaľa IČO: 51478196 DIČ: 2120719612 Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel Sro, Vložka č.41857/T, 

2. Termín konania súťaže Súťaž sa uskutoční v období od 12.2.2024  do 18.2.2024 (vrátane). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá do 18.2.2024 dovŕši vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony a splní podmienky do zaradenia do súťaže podľa pravidiel nižšie. 

4. Podmienky účasti v súťaži 

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže vyplnil a odoslal súťažný formulár na stránke www.ZdraveSebavedomie.sk/sutaz Ak súťažiaci nesúhlasí s ktoroukoľvek časťou formulára, nemôže byť zaradený do súťaže. 

5. Súťaže sa nemôže zúčastniť osoba v pracovnoprávnom vzťahu s Organizátorom súťaže, ani jej rodinní príslušníci.

6. Výhra 

Výhrou v súťaži je: 

1x Kniha (Ne)spokojný slimáčik Slávko

1x Kniha Stratený slimáčik Slávko

1x Kniha Som skvelé dieťa

1x Kniha Zázračný domček


7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Dňa 19.2.2024  bude vyžrebovaná 1 emailová adresa spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným žrebovaním. Na zadanú emailovú adresu bude odoslaný email s informáciou o výhre. Pokiaľ výherca neuvedie adresu za účelom doručenia výhry do 7 dní od odoslania emailu, žrebuje sa náhradný výherca.  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na profile Organizátora na sociálnej sieti Facebook (facebook.com/TOP1knihy ) .

8. Spôsob odovzdania výhry 

Výhra bude zaslaná výhercovi na náklady Organizátora, na adresu účastníka súťaže zadanej pri objednávke.

9. Ochrana osobných údajov 

Poskytnuté osobné údaje sú spracované podľa platných predpisov. Podrobne na https://top1knihy.sk/ochrana-osobnych-udajov/

10. Záverečné ustanovenia: Na výhru sa nedá nárokovať právnou cestou.

11. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí s poskytnutím zadanej emailovej adresy poskytovateľom výhier, a to vydavateľstvu Čo dokáže mama s.r.o. , vydavateľstvu Polygrafia &  Media s.r.o. , vydavateľstvu TOP1 knihy s.r.o. Tieto vydavateľstvá sa zaväzujú zaobchádzať sa s emailovou adresou v zmysle svojich zásad ochrany osobných údajov. Tieto zásady súťažiaci nájdu na webstránkach vydavateľstiev.  Svoj súhlas so spracovaním a uchovávaním emailovej adresy môže súťažiaci kedykoľvek písomne zrušiť. 


V Šali, dňa 9.2.2024Archív štatútov predchádzajúcich súťaží


Štatút vianočnej súťaže

Štatút septembrovej súťaže

Štatút súťaže k MDD

Štatút februárovej súťaže

Štatút súťaže Festival knižných balíkov

Štatút veľkonočnej súťaže

Štatút narodeninovej súťaže

Štatút januárovej súťaže

Štatút letnej súťaže

Štatút júnovej súťaže

Štatút víkendovej súťaže "Vyhraj knihu pre kamoša"

Štatút súťaže počas predpredaja 2.vydania knihy

Štatút súťaže počas predpredaja knihy